Konkurs Wydajemy własną książkę
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Filia w Sochaczewie

serdecznie zaprasza
do udziału w XVI edycji powiatowego konkursu

WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ

Włącz wyobraźnię. Jakie tajemnice kryją ruiny sochaczewskiego zamku?”


 1. CELE KONKURSU

 • Kształtowanie kultury czytelniczej i twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

 • Pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży, podjęcie próby samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej oraz edytorskiej.

 • Kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania, regionem.

 1. UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

 • Konkurs adresowany jest do dzieci
  i młodzieży ze szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.

 • Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.

 1. NAGRODY

 • Każda nadesłana książka oceniana będzie pod względem: zgodności z tematem konkursu, literackim, plastycznym, edytorskim.

 • Planowane są nagrody w 3 kategoriach:

- szkoły podstawowe klasy I-IV
- szkoły podstawowe klasy V-VIII
- szkoły ponadpodstawowe.

 • Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.

 1. SPOSÓB REALIZACJI

 • Oczekujemy książek na temat zagadek, tajemnic i niesamowitych historii związanych z ruinami Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie, prawdziwych lub zmyślonych. Ruiny bądź zamek za czasów świetności, mogą być tłem, miejscem, gdzie wydarzyła się np. jakaś historia, przygoda, rozpoczęła się znajomość, miłość…

Autorze, uruchom wyobraźnię!

 • Książka ma być w całości dziełem jednej osoby.

 • Forma dowolna: album, opowiadanie, wiersze, pamiętnik, powieść, komiks, listy itp.
  Nie oczekujemy naukowych opracowań.

 • Wysoko punktowana będzie samodzielność (ilustracje, zdjęcia) oraz dbałość o piękno języka i poprawność ortograficzną.

 • Maksymalny format pracy – A-4, objętość – do 40 stron.

 • Książka musi zawierać na karcie tytułowej:

- tytuł, (nawiązujący do tytułu konkursu),

- imię i nazwisko autora,

- rok i miejsce wydania.

 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie bibliografii.

Książki należy nadsyłać do końca marca 2020 r.

Pedagogiczna Biblioteka Filia w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a

Tel./fax. 46 862-27-16

Finał konkursu przewidziany jest
13 maja 2020 roku.

Wybrane prace stają się własnością Biblioteki. Pozostałe zostaną zwrócone autorom.


KARTA ZGŁOSZENIOWA

Tytuł książki………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora………………………………………………………

Wiek autora…………

Prywatny adres i numer telefonu autora ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Nazwa i adres placówki (szkoły, biblioteki, itp.), która zgłasza autora, wraz z numerem telefonu ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klasa …………

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………..………………………………


Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie tekstów i ilustracji książki autorstwa …………………………………………..……...……… oraz na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora w Internecie, w druku lokalnej prasie, stronach internetowych pbw.e-sochaczew.pl, www.pbw.waw.pl , Facebooku oraz innych formach działań Pedagogicznej Biblioteki w Sochaczewie”.

……………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………………… (podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna)

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO). Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póz. zmianami).”

………………………………………….………….

(miejscowość, data)

…………………………………………………………... (podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego)