Konkurs Tę książkę warto przeczytaćPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Filia w Sochaczewie

OGŁASZA

XVII POWIATOWY KONKURS
TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆI. CELE KONKURSU

Rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat książki.
Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu.
Kształcenie umiejętności promowania książki.


II. TERMIN
Eliminacje szkolne – do 10 stycznia 2020 r.
Eliminacje międzyszkolne – 29 stycznia 2020 r.


III. UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE
Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.
Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.

IV. NAGRODY
Planowane są nagrody w 3 kategoriach:

  • szkoły podstawowe klasy I-IV

  • szkoły podstawowe klasy V-VIII

  • szkoły ponadpodstawowe.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

V. SPONSORZY I PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu
w Sochaczewie

I ETAP – SZKOLNY

Chętni uczniowie w swoich szkołach przedstawiają prezentację wybranej książki spoza kanonu lektur
(do 3 minut).
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie etapów szkolnych oceniają i wybierają maksymalnie dwóch uczniów z każdej kategorii wiekowej, którzy będą reprezentować szkołę w konkursie międzyszkolnym.
Zwycięzcy konkursów szkolnych powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Pedagogicznej Biblioteki
w Sochaczewie
do 10 stycznia 2020 r.
Do nazwiska zwycięzcy etapu szkolnego należy dołączyć także informację o tytule i autorze prezentowanej przez niego książki oraz zgodę na publikację wizerunku.


II ETAP – MIEDZYSZKOLNY
1.
W konkursie biorą udział maksymalnie 2 osoby reprezentujące szkołę średnią i 4 osoby ze szkół podstawowych - po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej.
2. Prezentacja wybranej książki nie może przekroczyć
3 minut.
3. Uczniowie są oceniani w czterech kategoriach wiekowych.
4. Punktowana jest: oryginalność prezentacji: 0 – 3 punkty; płynność i intonacja : 0 – 6 punktów; poprawność językowa : 0 – 6 punktów. Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 15 punktów.
5. Zwycięża osoba, która otrzyma największą liczbę punktów.
6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja składająca się z co najmniej trzech osób.
7. Finał konkursu odbędzie się
29 stycznia 2020 r.

Zwycięzcy zaprezentują się po raz drugi 13 maja 2020 r. na konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

XVI POWIATOWY KONKURS
TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆImię i nazwisko ………………………..…………………………………..……………

Wiek …………

Klasa …………

Nazwa i adres placówki (szkoły, biblioteki, itp.), która zgłasza ucznia, wraz z numerem telefonu ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł i autor wybranej książki ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..


Imię i nazwisko opiekuna ……………………………..………………………………


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Tę książkę warto przeczytać” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póz. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, Facebooku
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.


……………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis uczestnika*


* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny uczestnika.


Oświadczenie ważne jest bezterminowo.